Visa organisationens trovärdighet

Se till att ditt företag har en hög trovärdighet – nu kan du enkelt visa för omvärlden att ditt företag är så väl hållbart som socialt ansvarigt.

ESG – användbart verktyg

Organisationer ställs i dagens läge inför allt större krav på en hållbar affärsverksamhet. Det är då som ESG kommer in i bilden som ett oerhört användbart verktyg. ESG är ett organisatoriskt verktyg som företag kan använda för att mäta och förbättra sin klimat- och miljöpåverkan i förhållande till FN:s mål för hållbar utveckling. Läs om ESG här om du vill veta mer om detta förträffliga verktyg!

Numera är det inte längre endast de lagstadgade kraven som det gäller, utan det är omvärlden som ställer allt högre krav på organisationer. Det gäller allt från anställda och kunder till leverantörer och samarbetspartners. Om du vill behålla alla dem som är involverade i ekosystemet är det av yttersta vikt att du använder dig av en ESG-rapportering, oavsett om det är en stor eller liten organisation som du bedriver.
Kärnan i ESG är hållbarhet. Här ligger miljömässiga, sociala och styrningsfrågor i fokus. Låt ESG hjälpa dig att nå ut till omvärlden och visa att du och din organisation tar fullt ansvar för er miljöpåverkan. Då garanterar ni att ni inventerar resurser för att genomföra positiva klimatåtgärder samt att ni är med i projektet som är så viktigt för oss alla – att bygga en hållbar framtid.

Trovärdighet viktig

ESG står för enviromental (miljö), social (socialt ansvar) och governance (ledning). Vad betyder då det i praktiken? Jo, en ESG-rapportering innebär att de uppgifter som förklarar en organisations påverkan samt mervärde inom tre områden. Dessa områden är miljö, samhälle och ledning. Inom området som handlar om miljö är det främst intressant att veta hur en organisations verksamhet påverkar miljön samt hanterar miljörisker. Området inom socialt ansvar visar på hur väl en organisation tar hand om sina anställda och du de förvaltar relationerna med, exempelvis, leverantörer och kunder. Hälsa och säkerhet samt mångfald är även de faktorer som är viktiga inom denna kategori. Slutligen kommer vi till området som handlar om ledningen. Här är det organisationens styrning som granskas. Ersättningar till ledamöter, revisorer och aktieägares rättigheter är också frågor som är viktiga här. Utöver detta tas även frågor om, exempelvis, jämställdhet, korruption samt mångfald upp i denna kategori.
Din organisations transparens är oerhört viktig för att den ska ses som trovärdig. ESG blir således till den viktigaste komponenten för organisationens rykte.